Privacy Statement Logopediepraktijk Marisplein

Logopediepraktijk Marisplein hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Marisplein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We vinden het belangrijk dat u het volgende weet:

  • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Wanneer het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens delen met derden, gebeurt dat nooit zonder uw medeweten. Lees daarom goed de informatie die in deze privacy policy is opgenomen.
  • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het delen van uw persoonsgegevens. Dit kan echter wel consequenties hebben voor de voortgang van de behandeling en de afhandeling van declaraties.
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is, zowel op papier als digitaal. Ook hierover leest u meer in deze privacy policy.

Als logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Logopediepraktijk Marisplein
Marisplein 1 3314CJ Dordrecht
Email: suzanne@marisplein.nl
Telefoonnummer: 078-6324127

Ons volledige privacy beleid kunt u hier downloaden.